Chính Phủ Điện Tử

PHẦN MỀM SỐ HÓA VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ LƯU TRỮ ĐIỆN TỬ SAU SỐ HÓA

Là phần mềm  chuyển đổi số giúp các cơ quan, tổ chức số hóa toàn bộ tài liệu, thông tin và lưu trữ tại kho dữ liệu điện tử. Giúp các đơn vị dễ dàng  quản lý, tra cứu thông tin một cách nhanh chóng, dễ dàng. 

>>xem tiếp>>

PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ VÀ MỘT CỬA ĐIỆN TỬ LIÊN THÔNG

Là phần mềm hỗ trợ việc tiếp nhận, thụ lý và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại các cơ quan quản lý nhà nước. Cung cấp giải pháp tổng thể về đầu tư hạ tầng thiết bị và hệ thống phần mềm phục vụ công việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

>>xem tiếp>>

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

 Là phần mềm hỗ trợ việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và các loại đơn thư khác được gửi đến cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

>>xem tiếp>>

 

PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ CHẤM ĐIỂM CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH – PAR INDEX

Là phần mềm hỗ trợ cán bộ quản lý các cấp trong việc xây dựng bộ chỉ số đánh giá cải cách hành chính, thực hiện đánh giá, thẩm định và công bố kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh (HILO-ePARINDEX)

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỮ LIỆU, THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

Là hệ thống hỗ trợ cho việc quản lý dữ liệu về thi đua khen thưởng theo phạm vi khen thưởng của đơn vị.

>>xem tiếp>>