1900292962

Xử lý hóa đơn điện tử đã lập bị sai sót đúng quy định.

By 03/08/2019Tháng Mười Hai 17th, 2020TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót cần làm theo hướng dẫn thực hiện tại Điều 17 và Điều 24 Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Hóa đơn điện tử Hilo hướng dẫn chi tiết để xử lý nhanh chóng hóa đơn điện tử bị sai đúng quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

Xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót cho hợp lệ đúng quy định.

1. Xử lý hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

1.1. Xử lý hóa đơn điện tử trong trường hợp hóa đơn điện tử có sai sót trước khi gửi cho người mua:

Trách nhiệm của người bán:

  • Gửi thông báo tới cơ quan thuế theo Mẫu số 04: Thông báo hủy hóa đơn điện tử. Phụ lục ban hành kèm Nghị định 119 về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót.
  • Lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.
Xử lý hóa đơn sai sót đúng quy định.

Xử lý hóa đơn sai sót đúng quy định.

1.2. Xử lý hóa đơn điện tử trong trường hợp hóa đơn điện tử có sai sót sau khi gửi cho người mua:

Để xử lý hóa đơn điện tử trong trường hợp người bán và người mua lập cần có văn bản thỏa thuận. Trong đó thỏa thuận cần ghi rõ sai sót hoặc thông báo về việc hóa đơn có sai sót.

Trách nhiệm của người bán cần làm:

  • Thực hiện gửi thông báo tới cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục Nghị định 119 về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót.
  • Lập hóa đơn hóa đơn mới thay thế hóa đơn bị sai, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới và gửi cho người mua.

1.3.  Cơ quan thuế phát hiện sai sót trên hóa đơn điện tử đã được cấp mã:

Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119 để người bán kiểm tra. Sau thời gian 2 ngày kể từ ngày doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh, nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện:

  • Thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục Nghị định 119 về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót.
  • Lập hóa đơn điện tử mới – ký số, ký điện tử. Gửi lên cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn có sai sót.

Thông báo hủy hóa đơn điện tử

2. Xử lý hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

 Trường hợp hóa đơn sai sót sau khi gửi cho người mua:

  • Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót trong hóa đơn.
  • Người bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 về việc hủy hóa đơn theo Phụ lục Nghị định 119 và lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập. Đồng thời gửi cho người mua.

3. Cơ quan thuế phát hiện sai sót sau khi nhận dữ liệu hóa đơn điện tử.

Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05: Thông báo theo Phụ lục Nghị định 119 để người bán kiểm tra hóa đơn điện tử sai sót.

Trong  02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế. Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục Nghị định 119 về việc hủy hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua, cơ quan thuế.

Giải pháp hóa đơn điện tử Hilo.

Đảm bảo tuân thủ theo Quy định của Pháp luật.

Đảm bảo tính bảo mật của hệ thống.

Tích hợp với nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp.

Phù hợp với nhu cầu thực tế – quy định hóa đơn điện tử.

Hơn 80 mẫu hóa đơn điện tử miễn phí có sẵn.

<<>> Phần mềm hóa đơn điện tử nào tốt? 

Mọi thắc mắc về quy định hóa đơn điện tử  xin liên hệ.

Giải pháp hóa đơn điện t tt nht cho Doanh Nghip. Xin liên h ngay.

Địa ch: 2/95 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 1900 29 29 62

Email: support@hilo.com.vn

Leave a Reply